Czytaj ten artykuł w:

Remont stada loch dodatniego w kierunku PRRS

Ryc. 2. Wykorzystanie kwarantanny na 69 fermach świń.

Ryc. 2. Wykorzystanie kwarantanny na 69 fermach świń.

Przeprowadzono badania na 69 stadach loch dodatnich w kierunku PRRS, których celem było porównanie wpływu szczepienia szczepionką atenuowaną, kwarantanny i statusu loszek przy pierwszej inseminacji.

poniedziałek 26 czerwiec 2017 (5 miesięcy 22 dni temu)

Wstęp

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) jest powodem problemów w produkcji świń na całym świecie, w tym również w Danii. Po zakażeniu PRRSV, lub po szczepieniu szczepionka atenuowaną (MLV) przeciw PRRS, u świń dochodzi do wiremii trzymującej się przez różny czas i w tym okresie może dochodzić do transmisji wirusa na świnie wrażliwe. W Danii w stadach PRRS dodatnich zaleca się wprowadzanie loszek remontowych po ekspozycji na zjadliwy wirus lub po szczepieniu szczepionką MLV zarejestrowaną dla loszek, i następnie 12 tygodniowej kwarantannie. Niestety w wielu stadach nie jest możliwe przeprowadzenie tak długiej kwarantanny.

Celem badań było porównanie efektów wykorzystania szczepienia MLV i kwarantanny ze statusem PRRSV loszek w czasie pierwszej inseminacji. W badaniach oceniano również poziom przeciwciał w odniesieniu do czasu szczepienia, i wieku zwierząt w czasie szczepienia.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na 69 Duńskich fermach dodatnich w kierunku PRRSV. Przy pierwszej inseminacji pobierano krew od 5 loszek remontowych i badano własnymi (in house) testami RT-qPCR, ELISA i IPMA. Zbierano również dane o strategii remontu i immunizacji.

Status loszek oceniano biorąc pod uwagę stosowanie kwarantanny, czas jej trwania oraz sposób pozyskiwania loszek (własna produkcja lub zakup). Status serologiczny (ELISA, IPMA) porównywano to terminu szczepienia i wieku szczepionych loszek.

<p>Ryc. 1. Pochodzenie loszek remontowych w 69 fermach świń.</p>

Figure 1. Gilt recruitment strategies in the 69 herds.

Ryc. 2. Wykorzystanie kwarantanny na 69 fermach świń.

Ryc. 2. Wykorzystanie kwarantanny na 69 fermach świń.

Tab. 1. Dane z ferm stosujących kwarantannę (n=46).

Opis kwarantanny Tak Nie Razem
Czy kwarantanna znajduje się we wspólnej przestrzeni powietrznej z innymi sekcjami? 25 (54.3%) 21 (45.7%) 46 (100%)
Czy do kwarantanny prowadzi oddzielne wejście? 30 (66.6%) 15 (33.3%) 45a (100%)
Czy kwarantanna jest opróżniona ze zwierząt przed wprowadzeniem nowej grupy? 27 (58.7%) 19 (41.3%) 46 (100%)

abrak jednej odpowiedzi

Wyniki

Spośród 69 ferm 40 (58%) kupowało loszki, podczas gdy 22 fermy (32%) produkowały własne loszki. Siedem ferm (10%) stosowało obie strategie (Ryc. 1). Ponad 70% ferm, które kupowały loszki stosowało kwarantannę, podczas gdy regułę tę stosowało tylko 50% ferm produkujących własne loszki (Ryc. 2). Tylko w 10 fermach jakość kwarantanny oceniono jako „optymalną” (Tab. 1). W tych fermach kwarantannę prowadzono przez 8-16 tygodni.

Wyniki badan laboratoryjnych wkorzystano do sklasyfikowania grup loszek na każdej fermie jako “stabilane” (n=63) lub “niestabilne” (n=6). Jako stabilne określano loszki negatywne w RT-qPCR i dodatnie w teście ELISA.

Wszystkie loszki reagowały ujemnie w teście RT-qPCR, a w 6 fermach stwierdzono loszki reagujące ujemnie w testach na obecność przeciwciał dla PRRSV, i zostały sklasyfikowane jako niestabilne.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy (α=0.05) między grupami stabilnymi i niestabilnymi w zależności od prowadzenia kwarantanny, czasu jej trwania, pochodzenia loszek, liczby dostawców ani liczby dostaw loszek. Nie stwierdzono również korelacji między wiekiem szczepienia i poziomem przeciwciał przy pierwszej inseminacji.

Dyskusja

Spodziewano się stwierdzenia wyższej liczby loszek wiremicznych, szczególnie w fermach ni prowadzących kwarantanny. Według literatury czas trwania wiremii po szczepieniu wynosi średnio 4 tygodnie. W naszych badaniach średni czas od szczepienia do inseminacji wynosił około 18 tygodni w związku z czym brak wiremii był zrozumiały. W sześciu fermach (8.7%) stwierdzono serologicznie ujemne loszki co oznaczało, że albo nie uległy immunizacji przed pierwszą inseminacją, lub też że poziom przeciwciał po szczepieniu spadł do niewykrywalnego poziomu. Wszystkie z tych 6 ferm stosowało szczepienie szczepionką MLV i ponieważ przeciwciała powinny się utrzymywać dłużej niż przez 18 tygodni, spodziewaliśmy się ich dodatniego statusu serologicznego. Loszki wrażliwe są narażone na ryzyko zakażenia w czasie ciąży i mogą stanowić źródło wirusa w porodówce.

Wniosek

Przeprowadzone badania wykazały, że w 69 PRRSV dodatnich duńskich fermach nie stwierdzono wiremii u loszek w czasie pierwszej inseminacji mimo bardzo różnego postępowania, i w większości suboptymalnej aklimatyzacji. Niemniej, należy pamiętać, że wprowadzanie kolejnych grup naiwnych loszek remontowych do stada loch może ewentualnie skutkować powstanie wrażliwej subpopulacji i wybuchu PRRS. Tak więc należy monitorować skuteczność immunizacji loszek remontowych w stadach PRRS dodatnich.

Zespół rozrodczo oddechowy świń (PRRS)

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags