3 komentarze

Czytaj ten artykuł w:

Wczesne leczenie i zaburzenia oddechowe u świń

Leczenie prosiąt po urodzeniu może mieć szkodliwy wpływ na wczesną kolonizację nosa, gardła i migdałków i powodować zwiększoną wrażliwość świń na zakażenia układu oddechowego patogenami występującymi w fermie.

poniedziałek 22 wrzesień 2014 (4 lat 9 miesięcy 26 dni temu)
polubienia

Opisywany przypadek dotyczy fermy o zamkniętym cyklu produkcji, o stadzie podstawowym liczącym 500 loch, zlokalizowanej w Yorkshire, w Wielkiej Brytanii.

Fermę załozono przed wielu laty a jej status zdrowotny był przeciętny. Ferma była dodatnia w kierunku Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo), PRRS, PCV2, Haemophilus parasuis i Streptococcus suis. Ze względu na utrzymujące się problemy oddechowe, szczególnie u starszych warchlaków, kilka lat wcześniej system produkcji zmieniono z tygodniowego na trzytygodniowy. Co trzy tygodnie rodziło 69 loch. Wyniki produkcji stada loch podsumowano w Tabeli 1.

Tabela1. Dane produkcyje stada loch za 12 miesięcy

Średnia liczba loch 506
Całkowita liczba porodów 1194
Współczynnik wyproszeń (FR) 86.50%
Indeks wyproszeń (FI) 2.36
Żywo urodzone na miot 12.3
Martwo urodzone na miot 0.7
Odsadzone na miot 11.05
Odsadzone od lochy na rok 26.1
Średnia waga przy odsadzeniu 7.3kg
Średni wiek odsadzenia 26 dni
Współczynnik remontu 48%

Loszki były szczepione przed kryciem przeciw różycy, parwowirozie i PRRS. Przed porodem loszki i lochy szczepiono przeciw różycy i PRRS. Ciężarne loszki szczepiono przeciw E. coli.

Szczepienie prosiąt ograniczone było do M. hyo w 7 dniu życia i PCV2 w 3 tygodniu życia. Ponadto prosięta otrzymywały iniekcję preparatu żelazowego oraz doustnie toltrazuril w 4 dniu życia.

Na fermie obserowowano często problem ze stawami u prosiąt ssących w pierwszych 2 tygodniach życia. W związku z tym rutynowo, od wielu lat, w pojedynczej inekcji podawano prosiętom 75 mg amoksycyliny o przedłużonym działaniu w czasie przycinania kiełków (0,5 ml 15% amoksycyliny co stanowiło trzykrotność zalecanej dawki).

Prosięta odsadzano w trzytygodniowych grupach, średnio w 26 dniu życia, do trzech komór. W przeszłości zakres wieku odsadzanych prosiąt był bardzo szeroki na skutek braku dyscypliny w czasie krycia lecz w ostatnich 12 miesiącach zakres ten ograniczono do 23-29 dni.

Po odsadzeniu prosiętom podawano paszę zawierającą 3,1 kg/Tm tlenku cynku przez 2 tygodnie, zapobiegawczo przeciw biegunce, i 3 kg/Tm trimetrimu/sulfadiazyny od 2-4 tygodnia po odsadzeniu, zapobiegawczo przeciw streptokokowemu zapaleniu opon mózgowych.

Mimo to wyniki produkcji w sektorze warchlaków były niezadowalające. Podejrzewano również, że problemy w tym sektorze mają swój skutek również na późniejszych etapach produkcji.

Badanie kliniczne

Wizyta na fermie miała miejsce 11 dni po odsadzeniu prosiąt. Poprzednio obserwowano, że prosięta jadły paszę w pierwszym tygodniu po odsadzeniu lecz około 10 dnia zaczynały chudnąć.

Badanie kliniczne wykazało:

1) Powszechny kaszel i kichanie bez wydzieliny we wszystkich 3 komorach warchlaków odsadzonych 11 dni wcześniej

2) Wewnętrzna ciepłota ciała wahała się w granicach 39-40,5 ºC.

3) Wahania temperatury w pomieszczeniach były mniejsze niż 2 ºC, wilgotność powietrza była niska a jego zanieczyszczenie małe. Zachowanie leżących świń wskazywało, że wentylacja działała prawidłowo i nie występowały przeciągi.

4) Zwierzęta we wszystkich trzech pomieszczeniach mieszczących po około 250 świń (odpowiednio: małych, średnich i dużych, przy odsadzeniu), między 5 i 15% miało zapadnięte boki i złą kondycję. Niektóre wykazywały objawy duszności a wewnętrzna ciepłota takich zwierząt wahała się od 39 do 40,5 ºC (Rycina 1).

Warchlaki tracące kondycję po odsadzeniu.

Ryc.1. Warchlaki tracące kondycję po odsadzeniu.

5) Zużycie paszy bezpośrednio po odsadzeniu było prawidłowe (przeciętnie 1 kg/świnię przez 6 dni) lecz spodziewany wzrost zużycia w drugim tygodniu nie następował.

6) Prosięta odsadzone 3 tygodnie wcześniej nie miały kaszlu ale otrzymywaly 20 mg/kg/dzień amoksycyliny w wodzie. Leczenie stosowano natychmiast po pojawieniu się kaszlu w grupie (typowo 8-10 dni po odsadzeniu), co miało miejsce w większości pomieszczeń. W pomieszczeniu świń odsadzonych 32 dni wcześniej większość świń wyglądała dobrze lecz niektóre nie wyzdrowiały i wymagały eutanazji.

7) Dane produkcyjne warchlakarni podsumowano w Tabeli 2.

Tabela 2. Wydajność produkcji warchlaków za okres 12 miesięcy

Wiek odsadzenia 26 dni
Waga przy odsadzeniu 7.3 kg
Czas w warchlakarni 35 dni
Waga przy wyjściu z warchlakarni 18.5kg
Dzienne przyrosty w warchlakarni 320 g/dzień
Śmiertelność 2.70%

8) Dane z rzeźni dostarczano na fermę według BPEX Pig Health Scheme (BPHS), który zakłada badanie 50 sztuk z grupy. Zmiany w płucach wynikające z enzootycznej pneumonii były nieznaczne. W ciągu 2 lat zmiany opłucnej wahały się od 8 do 24% świń a zapalenie osierdzia stwierdzano u 0-12% świń z grupy (Rycina 1).

pleuresy and pericarditis slaughter data
Ryc. 2. Odsetek ubijanych tuczników z zapaleniem opłucnej i osierdzia w kolejnych kwartałach. Zmiany w leczeniu wprowadzono w kwartale 9; dlatego też wyniki w kwartałach 11 i 12 dotyczą świń po tej zmianie (patrz niżej).

9) Wygląd świń w wieku 18-41 kg był dobry, podobnie jak starszych tuczników, gdzie jednak obserwowano zróżnicowanie wagi. Świnie ubijano w wadze około 105 kg a przyrosty od odsadzenia do uboju wynosiły około 640 g dziennie.

Dalsze badania

Badanie sekcyjne

Badaniu sekcyjnemu poddano trzy świnie odsadzone 32 dni wcześniej, które przyrosły niezadowalająco, oraz trzy świnie z objawami ostrej duszności.

Trzy starsze świnie miały objawy zapalenia błon surowiczych o różnym nasileniu. Wszystkie miały zapalenie opłucnej i osierdzia a jedna również zapalenie otrzewnej. Młodsze świnie nie wykazywały obecności zmian sekcyjnych poza obecnością włóknika w opłucnej.

pericardial filling and fibrinous tags over the livern in a weaned pig

Rycina 3. Badanie sekcyjne warchlaka ukazujące obecność włóknika w osierdziu i na wątrobie.

 Badanie sekcyjne warchlaka ukazujące obecność nacieku i włóknika w opłucnej co doprowadziłoby do przewlekłego zapalenia.

Rycina 4. Badanie sekcyjne warchlaka ukazujące obecność nacieku i włóknika w opłucnej co doprowadziłoby do przewlekłego zapalenia.

Mimo, że wszystkie świnie poddane były leczeniu antybiotykiem, w wodzie (amoksycylina dla młodszych prosiąt) lub w paszy (trimethoprim/sulfadiazine dla starszych), wykonano badanie bakteriologiczne ale uzyskano wzrost jedynie Streptococcus suis od jednej starszej świni.

Badanie mikroskopowe płuc nie wykazało obecności istotnych zmian, a wynik badania PCR w kierunku PRRSV był ujemny.

Badanie serologiczne

Próbki krwi pobrano od różnych grup wiekowych a badanie serologiczne w kierunku PRRSV wykazało krążenie wirusa u świń po przeniesieniu ich z sektora warchlaków do sektora tuczu wstępnego, a więc po wystąpieniu problemów klinicznych, co wykluczało udział tego drobnoustroju w etiologii objawów.

Table 3. PRRS cross sectional serology (ELISA)

Wiek Liczba dodatnich
37 dni 1/6
58 dni 0/6
79 dni 5/6
100 dni 6/6

Badanie reptrospektywne

Osiemnaście miesięcy przed badaniem klinicznym w fermie pobrano próbki do badań dla stwierdzenia czy byłaby ona przydatna w badaniach klinicznych produktu farmaceutycznego. Wymazy z migdałków pobrano od 20 prosiąt przy odsadzeniu. Dokładne wyniki badania bakteriologicznego były nieznane ale z wymazów izolowano Haemophilus parasuis, Streptococcus suis i Mycoplasma hyorhinis.

Interpretacja

Chociaż ostateczne rozpoznanie bakteriologiczne nie było możliwe stwierdzono, że do zakażenia bakteryjnego dochodziło 7-10 dni po odsadzeniu, co skutkowało zapaleniem błon surowiczych dotyczącym niektórych świń i wywoływaniem zapalenia opłucnej obserwowanym po uboju. Skuteczność leczenia była niewielka ponieważ:

1) Leczenie prowadzono zbyt późno;
2) Stosowano niewłaściwe antybiotyki;
3) Występowały zaburzenia mikroflory.

Zwrócono uwagę na potencjalny wpływ wysokiej dawki antybiotyku o szerokim spektrum podawanej przy urodzeniu na występowanie prawidłowej flory nosogardzieli. Wiadomo, że stosowanie po urodzeniu antybiotykoterapii o szerokim spektrum w długotrwały sposób zaburza mikroflorę przewodu pokarmowego. Podobny efekt na nosogardziel jest gorzej poznany chociaż wiadomo, że wczesna kolonizacja H.parasuis ma wpływ na wrażliwość na wystąpienie ostrej choroby Glassera w późniejszym wieku.

Zalecenia i efekty

Mimo oporu kierownictwa obsługi zaprzestanie podawania amoksycyliny wydawało się krokiem niezbędnym do podjęcia dla redukcji problemów w okresie poodsadzeniowym.

Po zaprzestaniu leczenia amoksycyliną przyrosty warchlaków wzrosły do 348 g dziennie (10 grup) a śmiertelność spadła do 1-2%. Nie obserwowano również zapaleń stawów u młodych prosiąt.

Obsługa stwierdza niewiele przypadków zaburzeń oddechowych po odsadzeniu. Użycie antybiotyków w wodzie było konieczne jedynie w 3 pomieszczeniach z 30 (10 grup)

Poprawie uległy przyrosty tuczników chociaż wzrost wagi przy uboju utrudnia interpretację tego parametru.

W dwóch badaniach poubojowych świń u których nie stosowano antybiotyku przy urodzeniu nie wykazano zapalenia osierdzia a zapalenie opłucnej stwierdzono odpowiednio u 6 i 4%.

Podsumowanie

Zakażenie układu oddechowego prosiąt po odsadzeniu może mieć złożony przebieg oraz długotrwałe skutki w postaci przewlekłych zmian zapalnych opłucnej i osierdzia. Opisany przypadek wskazuje, że leczenie prosiąt przy urodzeniu zmierzające do eliminacji problemów występujących wcześniej na fermie miało negatywny wpływ prawidłową, wczesną kolonizację nosogardzieli i migdałków, co w efekcie powodowało, że prosięta stawały się wrażliwe na zakażenie po odsadzeniu. Rozwój normalnej miroflory jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Opisany przypadek wskazuje, że również prawidłowy rozwój flory górnych dróg oddechowych i gardła jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.

Przypadki kliniczne

Powtórny wybuch PED27-paź-2014 4 lat 8 miesięcy 21 dni temu
Zatrucie mikotoksynami21-lip-2014 4 lat 11 miesięcy 27 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
05-paź-2014rogaczewskirogaczewskiW Niemczech mamy te same problemy.95% ferm podaje w 3-4dniu/przy kastracji/antybiotyk.To jest glownie amoxycylina a na fermach z problemami Draxin czy Naxel.Efekty sa rozne, ale spotkalem sie w fermach o wysokim standardzie sanitarnym ze efekt jest problematyczny.Wtedy podaje sie jeszcze wieksze ilosci antybiotykow w wodzie lub paszy i konca problemow nie widac.I trzeba zastanowic sie nad tezami autora czy ciagle i wczesne podawanie antybiotymow to droga do nikad.Bo mechanizm moze byc taki.Wczesnie/lub duza ilosc antybiotykow/ zaburza nie tylko rownowage flory bakteryjnej ale uposledza czynnosc ukladu imunologicznego/mala ilosc kontaktow z bakteriami-niemoznosc produkcji przeciwcial/.I potem odsadzamy "sterylne" prosieta i problem sie zaczyna.Wlasciciele ferm sa tak przekonani ze bez antybiotyku nie ma hodowli ze bardzo ciezko ich przekonac by od tego odstapili.A i wlasciciele lecznic tez z czegos musza zyc.Ale przypadek ciekawy moze zmusic kogos do przemyslen.Na koniec pytanie czy zrezygnowano z calkowitego podawania abtyb.w porodowce ?Jakos nie moge sie tego doczytac.
17-paź-2014Marek P.Marek P.Mała uwaga - antybiotyk podawano przy obcinaniu ząbków - oznacza to w praktyce- w ciągu pierwszych 24 godzin. Podawanie leku przy "obróbce" miotu czyli na 3 -4 dzień to jednak trochę inna historia.
16-paź-20143trzy33trzy3Tak, zrezygnowano całkowicie. Po wycofaniu amoksycyliny nie wprowadzono innego antybiotyku na jej miejsce.
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags