Czytaj ten artykuł w:

Wieloczynnikowe zaburzenia układu oddechowego u warchlaków i tuczników

Opis przypadku podkreśla znaczenie wielokierunowych działań umożliwiających rozpoznanie i zwalczenie problemu

 

poniedziałek 27 marzec 2017 (2 lat 6 miesięcy 23 dni temu)
polubienia

Opis fermy

Ferma posiada 1700 loch a loszki remontowe pochodzą z zakupu. Loszki sa poddawane aklimatyzacji na fermie, 60 dni przed inseminacją. Loszki są szczepione dwukrotnie szczepionką atenuowaną przeciw PRRS. Loszki są dodatnie w teście ELISA na PRRS i ujemne w teście PCR. Współczynnik remontu wynosi 50%.

Ferma ma status PRRS dodatni, stabilny. Szczepienie loch prowadzone jest dywanowo co 4 miesiące przy użyciu szczepionki żywej atenuowanej przeciw PRRS, i przeciw chorobie Aujeszkyego. Lochy są szczepione przeciw E. coli, parwowirozie i różycy w każdym cyklu.

Farma jest stara i remontowana w celu poprawy w zakresie zarządzania. Lochy otrzymują paszę sypką a nasienie pochodzi z zakupu.

Prosięta są szczepione przeciw cirkowirozie i mykoplazmowemu zapaleniu płuc w 21 dniu życia. Przeciętny wiek odsadzania wynosi 23 dni a średnia waga odsadzeniowa 6,5 kg.

 

Pojawienie się problemu

U niektórych warchlaków pojawiła się duszność i długo utrzymujący się kaszel. Odsetek minus wariantów wzrósł do niepokojącego poziomu 6%, ze śmiertelnością powyżej 4%. Leczenie (300 ppm amoksycyliny i 80 ppm florfenikolu w paszy) nie przyniosło poprawy.

Objawy oddechowe uległy zaostrzeniu po przeniesieniu warchlaków do tuczarni (4% śmiertelności). Niektóre świnie były wyniszczone i występowała martwica uszu. Niektóre przyjmowały pozycję siedzącego psa. U 16-20% występowała silna duszność i brak apetytu.

 

Fot. 1: Jama klatki piersiowej - zmiany u warchlaka: obrzęk osierdzia, wieloogniskowe zmiany w płucach, zmiany posocznicowe w układzie oddechowym i pokarmowym

Fot. 1: Jama klatki piersiowej - zmiany u warchlaka: obrzęk osierdzia, wieloogniskowe zmiany w płucach, zmiany posocznicowe w układzie oddechowym i pokarmowym

Fot. 2: Martwica końcówek uszu i zapalenie w płatach doczaszkowych i środkowych płuc.

Fot. 2: Martwica końcówek uszu i zapalenie w płatach doczaszkowych i środkowych płuc.

 

Przy rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę objawy kliniczne i zmiany sekcyjne a także obecność potencjalnie patogennych czynników. Zasadniczym elementem postępowania był przegląd warunków środowiskowych i zarządzania i ich wpływu na choroby układu oddechowego.

Zmiany sekcyjne wskazywały na wystąpienie na fermie zespołu oddechowego świń (PRDC).

 

Zespół oddechowy świń (PRDC)

PRDC jest wieloczynnikową chorobą układu oddechowego, w którym biorą udział zarówno drobnoustroje chorobotwórcze jak i czynniki środowiskowe.

Czynniki zakaźne występujące w PRDC mogą być sklasyfikowane jako:

Czynniki pierwotne : PRRSV, wirus grypy, PCV2, ADV i Mycopasma hyopneumoniae

Czynniki wtórne: Streptococcus suis, Actinobacillus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Bordetella bronchiseptica. Mycoplasma hyopneumoniae może również być czynnikiem wtórnym.

Czynniki środowiskowe i wynikające z zarządzania mogące wpływać na PRDC zaprezentowano w Tabeli 1.

 

Tabela 1. Wpływ czynników środowiskowych i elementów zarządzania na choroby układu oddechowego.

Czynnik Wartość optymalna Skutek
Temperatura 25-40 kg LW ⇒ 18-22 ºC
40-100 kg LW ⇒ 15-22 ºC

Suboptymalne wartości wpływają na dzienne przyrosty, współczynnik konwersji paszy, i predysponują do wystąpienia zaburzeń zdrowia.

Wentylacja <0,2 m/s Nadmierna wentylacja może prowadzić do wystąpienia zaburzeń zdrowia.
Zagęszczenie świń 20-30 kg ⇒ 0,3 m2
30-50 ⇒ 0,4 m2
50-85 ⇒ 0,55 m2
85-110 ⇒ 0,65 m2

Maksymalne wartości są określone przez prawo. Lepsze warunki poprawią przyrosty.

Wielkość grup <20 świń/kojec  
Paszociąg  

Właściwa regulacja. Opróżnianie co najmniej dwa razy w tygodniu ogranicza zaleganie drobin paszy.

Kierunek chlewni Wschód-zachód

Takie ustawienie zapewnia najlepsze warunki w lecie i zimie.

Izolacja  

Izolacja poprawia wydajność i pomaga w zapobieganiu chorobom.

Zbiorniki gnojowicy   Niekiedy warto dodać wody aby zabezpieczyć przed wysychaniem
Wodociąg  

Czyszczenie kwasami rganicznymi zabezpeicza przed tworzeniem się biofilmu.
 

Zanieczyszczenia środowiskowe NH3 ⇒ <20 ppm
CO2 ⇒ <3000 ppm
CO ⇒ <10 ppm
H2S ⇒ <0,5 ppm

The combined action of these agents and dust, increase susceptibility to respiratory problems.

Zbyt wysoka zawartość tycz czynników i kurzu zwiększa wrażliwość układu oddechowego na zaburzenia

 

Badania

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania klinicznego i sekcyjnego zaplanowano testy dla zbadania, które czynniki odgrywają role w badanym przypadku.

W tym celu pobrano następujące próbki:

Serologia

 1. Prosięta bezsiarowe do badania krążenia PRRSV wśród loch ciężarnych. 10 próbek
 2. Minus warianty >21 dni życia dla oceny krążenia PRRSV w porodówce. 10 próbek
 3. Warchlaki w wieku 6 i 9 tygodni do oceny krążenia PRRSV w warchlakarni. 10 surowic na grupę wiekową

Badanie mikrobiologiczne, hodowlane, badanie antybiotykowrażliwości i histopatologia:

 1. Badanie płuc: 10-12 sztuk co 2-3 tygodnie.

 

Wyniki

PRRS

Prosięta bezsiarowe były ujemne w badaniu PCR ale u wszystkich prosiąt 21 dniowych wykryto PRRSV. PCR dał wynik dodatni również u 6 i 9-tygodniowych. Wyniki te wskazują, że w porodówce występują zakażenia PRRSV i wirus krąży również w warchlakarni. Na fermie nie obserwuje się żadnych objawów rozrodczych.

Badanie mikrobiologiczne

Z tkanki płucnej wyizolowano jedynie bakterię oportunistyczna Aerococcus viridans, co nie pasowało do obserwowanej sytuacji. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że od czasu wystąpienia problemów świnie otrzymywały antybiotyki w paszy.

 

Leczenie

W wyniku przeglądu zarządzania fermą stwierdzono, że zasada całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste (cpp-cpp) nie była przestrzegana, a minus warianty i utrzymywano na porodówce ponad 35 dni, ponieważ nie osiągały wagi sprzedaży 6,5 kg. W celu zmiany tej praktyki prosięta oznakowano różnymi kolorami w zależności od grupy tygodniowej, co miało ułatwić kontrolę postępowania przestrzeganie zasady cpp-cpp.

Fot. 3: Prosięta w r&oacute;żnym wieku w jednym kojcu porodowym.&nbsp; Prosięta są kolczykowane według poszczeg&oacute;lnych tygodni

Fot. 3: Prosięta w różnym wieku w jednym kojcu porodowym.  Prosięta są kolczykowane według poszczególnych tygodni

Oprócz przeglądu zarządzania w porodówce wprowadzono szczepienie dywanowe szczepionką atenuowana przeciw PRRS. Poprawiono też procedury zwiększające bioasekurację transportu, odwiedzin, obsługi lekarskiej i obsługi fermy.

Mimo wprowadzenia tych wszystkich zmian problemy na warchlakarni i tuczarni pozostały. Ponieważ antybiotyki nie działały podejrzewano, że rolę odgrywa jakiś czynnik wirusowy związany z PRRS.

W stadzie loch nigdy nie było problemów a podjęte kroki (szczepienie przeciw PRRS i poprawa bioasekuracji) nie przyniosły poprawy. Przeprowadzono więc kolejne działania dotyczące innych możliwych czynników.

 1. Poprawiono procedury mycia i dezynfekcji.
 2. Wymuszono ścisłe przestrzeganie i monitoring zasady cpp-cpp w warchlakarni w celu eliminacji PRRSV.
 3. Poprawiono ogrzewanie warchlakarni aby nie dopuścić do spadków temperatury

Po wprowadzeniu powyższych zmian wyniki badania PCR prosiąt na porodówce i w warchlakarni nie wykazały obecności PRRSV. Cały czas obserwowano jednak 4% minus wariantów w warchlakarni (poprzednio 6%).

Problemy oddechowe pojawiały się w trakcie tuczu jednak leczenie antybiotykami było skuteczne. Stale jednak obserwowano zróżnicowanie przyrostów. Podejrzewano, że sprzyjały temu wahania temperatury w budynkach. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnych badań w kierunku na obecność innych patogenów, które mogły prowadzić do przewlekłego problemu oddechowego na fermie.

 

Tabela 2: Badanie PCR w kierunku grypy - płyn ustny.

  Hemaglutynina Neuraminidaza
próbka H1 H3 N1 N2
tak/nie + - + -

Próbki były didatnie w kierunku serotypu H1N1.

 

Postępowanie

Całe stado podstawowe zaszczepiono dwukrotnie przeciw grypie, ta immunizacja została włączona do rutynowego programu. Zasada cpp-cpp była przestrzegana w fermie loch i warchlakarni. Zakładano, że odporność bierna przekazywana prze lochy prosiętom istotnie zmniejszy krążenie wirusów i w efekcie przyczyni się eliminacji drobnoustroju.

Ciągły system produkcji z mieszaniem świń w różnym wieku zawsze prowadzi do problemów z chorobami układu oddechowego.

W późniejszym okresie, kiedy do warchlakarni trafiły prosięta od szczepionych loch, i kiedy usprawniono przepływ zwierząt, problem na warchlakarni i tuczarni został opanowany. Koszty leczenia na fermie II i III znacząco zmalały a śmiertelność zmniejszono do mniej niż 2,5% na warchlakarni i 2% na tuczu. Po opanowaniu zakażeń wirusem grypy, zmniejszyły się problemy również z wtórnymi infekcjami.

Należy pamiętać, że zwalczając procesy chorobowe na fermie, należy dokonać przeglądu całej piramidy zarządzania i wielokierunkowej diagnostyki, aż zostanie zidentyfikowany główny czynnik chorobowy. Złe warunki środowiskowe w połączeniu z procesami zakaźnymi mogą powodować znaczne problemy zdrowotne.

 

Wnioski

 • Diagnostyka różnicowa powinna być wielokierunkowa i zmierzać do określenia roli poszczególnych patogenów w wywoływaniu określonego zespołu objawów.
 • Testy laboratoryjne są narzędziami do postawienia rozpoznania.
 • Zasada cpp-cpp pozwala na uniknięcie transmisji patogenów w populacji. Należy bezwzględnie dążyć do wdrożenia i przestrzegania tej zasady.
 • Poprawa warunków środowiskowych, temperatury, jakości wentylacji i wody sprzyja ograniczeniu stresu i poprawia działanie układu odpornościowego):
 • Większość chorób świń jest wieloczynnikowa a ich zwalczanie musi uwzględniać wiele aspektów dotyczących zdrowia zwierząt.

Przypadki kliniczne

Problemy rozrodcze w fermie o wysokim statusie zdrowotnym23-cze-2017 2 lat 3 miesięcy 27 dni temu
Choroba obrzękowa16-sty-2017 2 lat 9 miesięcy 4 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags