Czytaj ten artykuł w:

Aktualne dane na temat epidemiologii i patogenezy chorób związanych z PCV2

Najnowsze informacje na temat dróg siewstwa, sposobów transmisji, czynników ryzyka i patogenezy zakażeń PCV2.

Czy PCV2 jest nowym wirusem w populacji świń?

O istnieniu PCV2 wiemy od roku 1998 dzięki badaniom przypadków klinicznych, które obserwowano od 1991 roku. Objawy kliniczne dotyczyły głównie słabych przyrostów i zwiększonej śmiertelności u warchlaków i tuczników. Chorobę nazwano poodsadzeniowym, wielonarządowym zespołem wyniszczającym - PMWS (obecnie stosowana nazwa tego zespołu to wielonarządowe zakażenie PCV2 - PCV2-SD). Najczęściej zespół ten obserwowano w Europie i Azji w latach 1998 i 2004 a w Ameryce w latach 2004-2007. Badania materiału archiwalnego dowodzą, że PCV2 jako czynnik zakaźny u świń występował od co najmniej 1962 roku, a PCV2-SD od o najmniej 1985 roku.

Gdzie występuje PCV2?

Od pierwszego opisu PCV2 w 1998 roku, jego obecność wykazano we wszystkich krajach gdzie prowadzono badania na ten temat co dowodzi, że jego występowanie jest ubikwitarne. Niemal 100% ferm towarowych trzody chlewnej jest zakażonych PCV2 i niemal wszystkie świnie ulegają serokonwersji pod koniec tuczu. Globalne występowanie PCV2-SD przedstawiono na Ryc. 1.

Ryc. 1. Kraje, w których rozpoznano PCV2-SD (zaznaczone na żółto)

Kraje, w których rozpoznano PCV2-SD (zabarwione na żółto).

Jak przenoszony jest PCV2?

Zwierzęta zakażone PCV2 wydzielają wirus wszystkimi drogami. Wirusa wykryto jamie nosa i jamie ustnej, migdałkach, wydzielinie oskrzeli, ślinie, wydzielinie worka spojówkowego, kale, moczu, mleku i nasieniu. Główne drogi transmisji zakażenia to droga doustna i donosowa, ale ze względu na dużą odporność na warunki środowiskowe możliwa jest również transmisja z powietrzem.

W stadzie podstawowym lochy są źródłem wirusa dla potomstwa i zakażają je drogą poziomą podczas laktacji. Dowiedziono również możliwości transmisji pionowej zakażenia.

Informacje na temat dynamiki zakażenia w fermie opisane zostały w artykule: Wpływ wiremii PCV2 na wskaźniki produkcji.

Zakaźność PCV2 wydzielanego z nasieniem wykazano jedynie w warunkach doświadczalnych po dootrzewnowym podaniu prosiętom nasienia zawierającego wirus oraz po inseminacji lochy eksperymentalnie zakażonym nasieniem. Dotychczas nie udowodniono możliwości infekcji lochy lub płodów w wyniku inseminacji nasieniem od siejącego PCV2 knura. Z tych badań wynika, że transmisja zakażenia z nasieniem nie jest spotykana ponieważ zawartość PCV2 w nasieniu jest zbyt niska aby wywołać zakażenie.

Co spowodowało nagłe pojawienie się zespołu chorobowego wywoływanego przez PCV2?

Obecnie nie potrafimy wyjaśnić co spowodowało fakt nagłego i globalnego pojawienia się choroby wywoływanej przez ubikwitarnie występujący PCV2. Prawdopodobnie ważną rolę odegrały tu różne czynniki związane z produkcją świń oraz handel międzynarodowy. Dziś wiemy, że zmiana w prezentacji klinicznej choroby, ze sporadycznej do epizootycznej była związana z pojawieniem się dominacji występowania genotypu PCV2b, nad genotypem PCV2a. Przykład dotyczący Hiszpanii przedstawiono na Ryc. 2. Istnieją również wyniki badań wskazujące na większe prawdopodobieństwo wywołania choroby po zakażeniu PCV2b niż PCV2a.

Ryc. 2. Częstość wykrywania PCV2a i PCV2b w Hiszpanii (adaptacja z Cortey et al., 2011 Vet J)

Częstość wykrywania PCV2a i PCV2b w Hiszpanii.

Niemniej zakażenie genotypem PCV2a zapewnia odporność krzyżową przeciw genotypowi PCV2b. Szczepionki przeciw PCV2 dostępne na rynku oparte są na genotypie PCV2a.

Jakie czynniki wpływają na objawy chorób związanych z PCV2 (PCVD)1?

Objawy kliniczne jakie mogą wystąpić u zwierząt zależą od wielu czynników takich jak wiek, poziom odporności biernej lub czynnej, presja zakaźna, zawartość wirusa w tkankach, droga zakażenia, faza ciąży, obecność dodatkowych zakażeń i czynników środowiskowych. Wiele badań epidemiologicznych pozwoliło na identyfikację szeregu czynników ryzyka związanych z wystąpieniem PCV2-SD (Tab. 1) (należy podkreślić, że jest to kompilacja wyników uzyskanych w różnych badaniach).

Tab. 1. Czynniki zwiększające lub zmniejszające ryzyko wystąpienia PCV2-SD.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia PCV2-SD Czynniki zmniejszające ryzyko wystąpienia PCV2-SD
PCV2:
 • Zakażenie genotypem PCV2b
 • Wczesne zakażenie populacji
 • Lochy zakażone PCV2 lub z niskim poziomem przeciwciał dla tego wirusa
 • Wysoka presja zakaźna
 • Zakażenie dużą dawką wirusa
Indywidualne:
 • Landrace (nie duroc, pietrain, wielka biała)
 • Prosięta z krzyżówki duroc x wielka biała (nie pietrain x wielka biała i czysty pietrain)
 • Niższa waga urodzeniowa, odsadzeniowa i początku tuczu
 • Kastracja samców
Infrastruktura:
 • Wielkość fermy (>400 loch)
 • Odsadzanie do dużych kojców (≥7,8 m2)
Organizacja produkcji:
 • Intensywne mieszanie miotów
 • Produkcja nasienie na fermie i inseminacja - sprzeczne wyniki
 • Wczesne odsadzanie (< 21 dni życia)
 • Zróżnicowanie wieku i wagi przy odsadzaniu
 • Ciągły przepływ warchlaków

Koinfekcje i szczepienia:

 • Zakażenie wirusem PRRS
 • Zakażenie parwowirusem
 • Zakażenie Mycoplasma hyorhinis
 • Zakażenie Mycoplasma hyopneumoniae
 • Szczepienie loszek remontowych i prosiąt przeciw PRRSV
 • Szczepienie Mycoplasma hyopneumoniae (niektóre szczepionki)
 • Oddzielne szczepienie loszek remontowych przeciw różycy i parwowirozie
 • Szczepienie przeciw Actinobacillus pleuropneumoniae
 • Szczepienie przeciw pomorowi klasycznemu świń
 • Lochy ze zmianami na szyi związanymi ze złą technika szczepienia

Bioasekuracja:

 • Fermy z PCV2-SD w okolicy (< 3 km)
Infrastruktura:
 • Natryski dla obsługi fermy
 • Odrębne kanały gnojowicowe dla różnych sekcji produkcji

Organizacja produkcji:

 • Wewnętrzny remont
 • Grupowe utrzymywanie loch ciężarnych
 • Używanie oksytocyny w czasie porodu
 • Jednoczesne odsadzanie loch
 • Wyższa waga przy odsadzeniu
 • Oddzielanie odsadzonych samców i samic
 • Używanie plazmy krwi po odsadzeniu
 • Wydłużone okresy opróżniania (warchlaki≥ 4 dni, porodówki ≥ 5 dni)

Leczenie/szczepienie:

 • Zwalczanie pasożytów zewnętrznych
 • Szczepienie loch przeciw zzzn i Escherichia coli

Bioasekuracja:

 • Kwarantanna dla świń wprowadzanych do fermy
 • Zmiana butów i odzieży przy wchodzeniu na fermę
 • Unikanie kontaktu ze świniami z innych ferm na 3 dni przed wejściem na fermę

1PCVD: Choroby związane z PCV2.

Artykuły

Znaczenie zmienności genetycznej PCV211-lut-2013 6 lat 3 miesięcy 14 dni temu
Wpływ wiremii PCV2 na wskaźniki produkcji07-sty-2013 6 lat 4 miesięcy 18 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags