Warunki i zasady

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego dokumentu jest określenie Ogólnych warunków korzystania z usług oferowanych przez portal internetowy www.3trzy3.pl (w dalszej części zwany "portalem") oraz zasad korzystania z witryny internetowej należącej do spółki 333 Corporate 1998, S.L. z siedzibą pod adresem Carretera de Rubí, n. 88, 2º, A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), NIP B62394358. Termin „użytkownik” określa każdą osobę fizyczną lub podmiot odwiedzający portal internetowy www.3trzy3.pl lub z jakiegokolwiek powodu korzystający z jego usług.

Korzystanie z tych usług oznaczać będzie akceptację Warunków i zasad korzystania z serwisu w sposób pełny, bez zastrzeżeń i z uznaniem ważności każdego z zawartych w nich postanowień - które to Warunki automatycznie stanowią integralną część umowy zawartej ze spółką 333 Corporate 1998, S.L. bez konieczności udostępniania ich w formie pisemnej - w brzmieniu zawartym w ostatniej zaktualizowanej wersji Warunków i zasad korzystania z portalu i Polityki prywatności.

Wizyta na stronach internetowych portalu www.3trzy3.pl nie wymaga uprzedniej subskrypcji czy rejestracji jako użytkownik. Jednakże, jeżeli odwiedzający stronę zechce skorzystać z niektórych zawartych tam usług bądź treści, będzie musiał zarejestrować się w naszym systemie. W celu zachowania aktualności danych osobowych przez nas przechowywanych istotne jest by użytkownik informował nas o wszelkich zmianach. Wszystkie przypadki nieuprawnionego użycia lub naruszenia zasad bezpieczeństwa należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej info@3trzy3.pl

Witryna www.3trzy3.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do portalu i do wprowadzania stosownych zmian w jego treści lub w oferowanych usługach, bez uprzedniego powiadomienia oraz w dowolnym momencie.

 

2. Warunki zakupów dokonywanych przez internet (w trybie online)

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do zakupów przez Internet wszelkich produktów.

Użytkownik ma obowiązek zakupu zamawianego produktu poprzez kliknięcie zakładki „Potwierdzam zamówienie” pod koniec procesu zamawiania. Jeżeli zapas magazynowy zamawianego produktu został wyprzedany, klient zostanie o tym odpowiednio poinformowany i będzie wtedy mieć możliwość anulowania zamówienia lub wybrania innego produktu o podobnych cechach lub charakterystyce.

Ceny i dostępność produktów

Ceny produktów są  podawane w euro i zawierają stosowne podatki. W cenę nie są wliczone podatki obowiązujące w krajach lub na obszarach znajdujących się poza granicami UE. Jeżeli w opisie produktu lub w cenie wystąpi błąd literowy a klient zakupi taki produkt, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie mieć możliwość anulowania zamówienia lub wybrania innego produktu o podobnych cechach lub charakterystyce.  Błąd literowy zostanie natychmiast poprawiony na stronie internetowej. Spółka 333 Corporate 1998, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedniego powiadomienia wszelkich cen, produktów i promocji zamieszczanych na portalu 3tres3.

Zwroty

Użytkownicy, którzy złożyli zamówienie przez Internet mają prawo dokonać zwrotu otrzymanego produktu, jeżeli zewnętrzne opakowanie jest uszkodzone lub przesyłka nie jest zgodna z zamówieniem (inaczej mówiąc, jeżeli otrzymają zły produkt). Jeżeli reklamacja złożona przez użytkownika jest uzasadniona, spółka 333 Corporate 1998, S.L. zwróci użytkownikowi kwotę zamówienia wraz z kosztami przesyłki lub prześle właściwy produkt. Okres, w którym można dokonać zwrotu wynosi 14 dni od daty dostawy. Produkt musi być w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi akcesoriami lub gratisami, jeżeli były one dołączone.  Po sprawdzeniu stanu produktu kwota zamówienia pomniejszona o koszt zwrotu zostanie zrefundowana.

Forma płatności

Dopuszczalne są następujące formy płatności:

 • Karta kredytowa
 • Przelew bankowy
 • Płatność gotówkowa za pobraniem

 

Akceptacja zasad korzystania z usług płatniczych

Użytkownik ma świadomość, że korzystanie z usług płatniczych oznacza akceptację w całości i bez zastrzeżeń każdej z klauzul zawartych w Polityce prywatności portalu www.3tres3.

 

3.- Właściwe korzystanie z zawartości portalu

Spółka 333 Corporate 1998, S.L. niniejszym oświadcza, że prawa własności przemysłowej (obejmujące marki, nazwy handlowe, treści, teksty, obrazy, dźwięki, filmy wideo, oprogramowanie, strukturę stron internetowych, grafikę, ikony, rysunki techniczne, informacje lub animacje) dotyczące niniejszego portalu stanowią jej własność i/lub są legalnie wykorzystywane na mocy umów lub licencji na użytkowanie, a także są należycie chronione przez obowiązujące przepisy w zakresie własności przemysłowej.

Portal www.3trzy3.pl nie ponosi odpowiedzialności za skargi dotyczące praw własności intelektualnej artykułów i zdjęć publikowanych w portalu przez użytkowników forum lub zawartych w ogłoszeniach, oraz nie gwarantuje dokładności, prawdziwości i ważności treści zawartych na stronach niniejszego portalu, bez względu na to, czy należą one do portalu, czy do osób trzecich, albo czy są skorelowane z innymi stronami internetowymi. Portal będzie w pełni zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem takich treści.

Prawa do materiałów i treści w całości należą do portalu www.3trzy3.pl bądź też do osób trzecich i korzystanie z nich odbywa się za ich pisemną zgodą. Użytkownik musi korzystać z portalu w sposób odpowiedni, prawidłowy i zgodny z prawem, a  w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

 • Usuwania, pomijania lub zmiany informacji o prawach autorskich, markach, oraz wszelkich innych przypisów określających prawa należące do portalu www.3trzy3.pl albo do innych podmiotów, w odniesieniu do treści i/lub produktów reklamowanych za pośrednictwem witryny www.3trzy3.pl, jak również usuwania wszelkich środków zabezpieczenia technicznego, bądź innych mechanizmów informacyjnych, które mogą być na stronie zawarte.
 • Wykorzystywania treści, a w szczególności informacji pochodzących z portalu www.3trzy3.pl i pozyskanych na jego stronach do wysyłania wiadomości reklamowych, ofert handlowych albo innej korespondencji o charakterze komercyjnym, a także przesyłania niechcianych wiadomości adresowanych do większej liczby osób.
 • Powielania, kopiowania, rozpowszechniania, podawania do publicznej wiadomości za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów, przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że za zgodą posiadacza właściwych praw, albo gdy jest to prawnie dozwolone.

Przesyłanie, dystrybucja, magazynowanie, podawanie do publicznej wiadomości, dostawa, reprodukcja, demontaż, inżynieria wsteczna, użyczanie lub najem, oraz każdy inny akt publicznego wykorzystania niniejszej strony internetowej, jej treści oraz informacji na niej umieszczonych, są zabronione. Korzystanie z witryny przez użytkownika, nie pociąga za sobą jakiejkolwiek cesji własności, praw, licencji lub interesów dotyczących własności intelektualnej, co oznacza, że użytkownik ma prawo do korzystania z treści witryny na własne potrzeby, ale nie może bezpośrednio lub pośrednio eksploatować ich komercyjnie. 

W przypadku gdy jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia stwierdzą, że zawartość witryny narusza ich prawa własności intelektualnej, zawiadomienie o tym fakcie należy przesłać na adres poczty elektronicznej info@3trzy3.pl z pełnym i precyzyjnym opisem w jaki sposób zostały naruszone prawa w zakresie danych osobowych lub własności intelektualnej.

 

4. Prawo do zmiany Ogólnych warunków i zasad korzystania z usług

Spółka 333 Corporate 1998, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków i zasad korzystania z usług

 

5. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Spółka 333 Corporate 1998, S.L. nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości usług udostępnianych użytkownikom. W związku z tym, jest ona zwolniona z odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe na skutek braku dostępności, dokładności i ciągłości swojej witryny internetowej, bądź oferowanych na niej usług.

W żadnym przypadku portal www.3trzy3.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użytkowania, problemów z dostępem lub braku umiejętności w korzystaniu z zawartości niniejszego portalu, albo spowodowane przez niewykonanie jakichś działań, zaniedbania, przerwy, opóźnienia transmisji, wirusy komputerowe lub zaniki zasilania.

Użytkownik zgadza się z faktem, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, a tym samym portal www.3trzy3.pl nie może zagwarantować, że wszelkie informacje lub materiały przesyłane, umieszczane lub przekazywane przez użytkownika przez Internet będą zabezpieczone przed  dostępem niepowołanych osób. Niemniej jednak, portal www.3trzy3.pl stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo jego stron internetowych z zachowaniem kryteriów racjonalności.

Portal www.3trzy3.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści przesyłane, wykorzystywane i/lub zawarte w usługach świadczonych przez osoby trzecie, za nieuprawnione użycie lub zmiany transmisji albo danych, za żadne materiały lub dane wysłane albo odebrane, czy też niewysłane bądź nieodebrane, ani za żadną transakcję z tego wynikającą. Portal www.3trzy3.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne zachowanie i treści własnego autorstwa, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, oświadczenia, opinie autorstwa użytkowników, ani też za ich zachowanie.

Sekcja reklamowa portalu zawiera reklamy zamieszczane przez innych użytkowników, a tym samym, reklamy te są publikowane na wyłączną odpowiedzialność tychże użytkowników. Portal www.3trzy3.pl nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane przez takich użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za charakterystykę oferowanych produktów ani za warunki ich sprzedaży.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z naszego portalu i będzie jedyną osobą odpowiedzialną za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie skutki wynikające z korzystania przez niego z  naszego portalu, w tym między innymi, za niekorzystne skutki o charakterze ekonomicznym, technicznym i/lub prawnym, jak również za niespełnienie oczekiwań generowanych przez nasz portal. Użytkownik obligatoryjnie zwalnia portal www.3trzy3.pl z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające ze zdarzeń o takim charakterze.

Dodatkowo, portal www.3trzy3.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze pojawiające się na forum portalu, a uczestnicy forum są zobowiązani do odpowiedniego zachowania zgodnie z zasadami dobrej woli i porządku publicznego.

Portal www.3trzy3.pl jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, w tym także z odpowiedzialności za honoraria prawników, opłaty sądowe albo skargi osób trzecich wynikające z naruszenia przez użytkownika Warunków korzystania z portalu, dostępu do jego zawartości i naszej Polityki prywatności, albo z jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.

Użytkownik przyznaje, że rozumie wszystkie informacje na temat warunków korzystania z naszego portalu, oraz że są one wystarczające by wyeliminować wszelkie błędy, a zatem całkowicie i w sposób jednoznaczny je akceptuje.

 

6. Obowiązki i odpowiedzialność użytkowników oraz wykorzystanie otrzymanych informacji:

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z naszego portalu zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z usług, do przestrzegania zasad moralności i ogólnie przyjętych dobrych manier i porządku publicznego, do zgodnego z prawem i prawidłowego korzystania z usług i treści portalu, a w szczególności:

 • Do nierozprzestrzeniania treści rasistowskich, ksenofobicznych, pornograficznych, dyskryminujących lub zniesławiających, ani też reklam wspierających terroryzm czy sprzecznych z prawami człowieka, jak również żadnych treści w jakikolwiek sposób podsycających przemoc oraz do nieupowszechniania treści nielegalnych lub wyraźnie szkodliwych.
 • Do nieutrudniania korzystania z usług i treści innym użytkownikom bądź osobom lub podmiotom, do niepodejmowania nieuprawnionych prób uzyskania dostępu do usług lub zawartości witryny.
 • Do nieniszczenia, zmieniania, czynienia bezużytecznymi lub uszkadzania danych, informacji, oprogramowania albo dokumentów elektronicznych należących do portalu www.3trzy3.pl, jego dostawców albo osób trzecich.
 • Do nietworzenia fałszywych tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób odnośnie tożsamości nadawcy albo pochodzenia przesyłanej wiadomości, do niezbierania ani niegromadzenia informacji na temat osób trzecich bez ich zgody, ani do nieudostępniania osobom trzecim adresów poczty elektronicznej należących do innych osób, i do nienaruszania prawa do prywatności lub prawa do własnego wizerunku lub jakichkolwiek innych praw przysługujących osobom trzecim.
 • Do nieuzyskiwania dostępu lub niepodejmowania prób uzyskania dostępu w sposób nieuprawniony do usług lub treści, innych kont, systemów informatycznych lub połączonych z nimi sieci za pomocą automatycznego wyszukiwania haseł albo za pomocą innych środków.
 • Do niewykorzystywania systemu do rozsyłania łańcuszków internetowych, niepożądanych wiadomości, spamu lub innych wiadomości o charakterze komercyjnym lub podobnym, powtarzających się lub niepożądanych, ani do niepodejmowania żadnych innych czynności pociągających za sobą transmisję jakichkolwiek szkodliwych, niebezpiecznych i niepożądanych  albo nielegalnych programów, a także do niewykorzystywania w sposób niewłaściwy czatów, grup dyskusyjnych, forów czy też innych usług udostępnianych na stronach internetowych portalu www.3trzy3.pl

Użytkownik ponosić będzie odpowiedzialność za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez portal www.3trzy3.pl na skutek niedopełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków i Polityki prywatności albo z jakichkolwiek innych przepisów prawnych i użytkownik zwolni portal www.3trzy3.pl z odpowiedzialności wynikającej z naruszenia praw osób trzecich przez wspomnianego użytkownika na skutek korzystania przez niego z naszego portalu lub usług i materiałów z nim powiązanych, w sposób sprzeczny z brzmieniem niniejszych Warunków i zasad lub sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

Portal www.3trzy3.pl zastrzega sobie prawo do obrony i objęcia wyłącznej kontroli nad skargami tego rodzaju, a użytkownik zobowiązuje się do pełnej współpracy z portalem www.3trzy3.pl przy prowadzeniu takiej obrony.

Portal www.3trzy3.pl nie jest zobowiązany do nadzorowania usług lub sposobu korzystania z nich przez użytkownika ani do przechowywania zawartości jakichkolwiek sesji użytkownika. Portal może jednak ograniczyć, anulować lub utrudnić  dostęp do swoich stron internetowych oraz treści i usług, w tym usług interaktywnych, jeżeli uzna, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki i zasady albo obowiązujące przepisy, bez uszczerbku dla podjęcia odpowiednich działań prawnych. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków i zasad korzystania z usług lub obowiązujących przepisów prawnych, portal jest uprawniony, bez obowiązku wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty, do usunięcia ze swoich stron internetowych jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, według własnego uznania lub na wniosek poszkodowanej osoby trzeciej, ale zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie sugestie, pomysły, koncepcje twórcze, grafika lub jakiekolwiek inne informacje, które zostały przekazane na strony internetowe portalu stanowić będą wyłączną i nieograniczoną własność portalu www.3trzy3.pl i będą uznane za przekazane za darmo. Użytkownik wyraża zatem zgodę na ich wykorzystanie i publikację przez portal www.3trzy3.pl w dowolnym celu, który będzie uznany za stosowny, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku takiego korzystania lub publikacji, a prawa użytkownika wynikające z Ustawy o ochronie danych lub z podobnych przepisów powinny zostać zachowane w takim stopniu, w jakim nie mogą być wyłączone.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Portal www.3trzy3.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości swojej witryny. Osoba przeglądająca zawartość witryny lub z niej korzystająca ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. 

 

8. Polityka dotycząca linków (odnośników)

Portal www.3trzy3.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub informacje zawarte na stronach internetowych stron trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach internetowych naszego portalu.

Portal www.3trzy3.pl niniejszym oświadcza, że zastosowano wszystkie niezbędne środki aby zapobiec ponoszeniu szkód przez użytkowników jego stron internetowych powstałych na skutek ich przeglądania.  Zatem, portal www.3trzy3.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkownika, które mogą wynikać z przeglądania Internetu.

 

9. Modyfikacje

Portal www.3trzy3.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub usuwania informacji zawartych na jego stronach internetowych, jak również własnej konfiguracji lub wyglądu, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi żadnej związanej z tym odpowiedzialności.

 

10. Zachowanie Warunków i zasad korzystania z usług

Jeżeli którykolwiek z zapisów zawartych w niniejszych Warunkach i zasadach korzystania z usług zostanie uznany za nieważny lub nieskuteczny, pozostałe Warunki i zasady korzystania z usług, obowiązywać będą w uzgodnionej formie. Spółka 333 Corporate 1998, S.L. zobowiązuje się zastąpić nieważną klauzulę w formie najbardziej zbliżonej do pierwotnego zamiaru stron. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu w żaden sposób nie narusza ustawowych przepisów regulujących prawa konsumenckie. Jeżeli użytkownik nie jest konsumentem, w wyraźny sposób zrzeka się z prawa do odstąpienia od umowy.

 

11. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Niniejsze Warunki i zasady korzystania z usług podlegają prawu hiszpańskiemu. Spółka 333 Corporate 1998, S.L. oraz użytkownicy w celu rozwiązania wszelkich sporów, które mogą powstać w odniesieniu do ważności niniejszych Warunków, ich wykonania, przestrzegania, częściowego lub całkowitego wygaśnięcia, w sposób wyraźny rezygnują z jurysdykcji, której ewentualnie mogą podlegać i poddają się jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika.  Niniejsza umowa zawiera wszystkie uzgodnienia poczynione pomiędzy spółką 333 Corporate 1998, S.L. a użytkownikiem i zastępuje wszystkie wcześniejsze kontrakty, zobowiązania, deklaracje lub porozumienia, pisemne lub ustne, które przez nich zostały zawarte.

Oprócz niniejszych Warunków i zasad korzystania z usług użytkownik musi przeczytać i zaakceptować Politykę prywatności.