Polityka prywatności

Korzystanie z portalu (www.3trzy3.pl) podlega zasadom przedstawionym w niniejszej Polityce prywatności.

 

1.- Ochrona danych osobowych

Na mocy hiszpańskiej Ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach Hiszpańskiego Stowarzyszenia Informacji i Handlu Elektronicznego informujemy, że spółka 333 Corporate 1998, S.L. jest właścicielem portalu www.3trzy3.pl, posiada numer NIP B62394358 oraz siedzibę pod adresem Carretera de Rubí, n. 88, 2º, A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i jest wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom nr 33028, strona B 220291, wpis nr 5.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące naszej Polityki prywatności mającej zastosowanie dla członków społeczności 333. W przypadku pojawienia się jakichś pytań bądź wątpliwości dotyczących naszych zasad zachowania prywatności prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych sposobów: pocztą elektroniczną przesłaną na adres info@3trzy3.pl, telefonicznie pod numerem +34 93 590 81 28, lub listownie pod adresem Personal Data Privacy Department Carretera de Rubí, n. 88, 2º, A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Zarówno korzystanie z naszego portalu jak też subskrypcja naszych serwisów i sekcji są bezpłatne. Jednakże, w celu subskrybowania lub korzystania z naszych serwisów należy się zarejestrować jako użytkownik. Do jednoznacznej identyfikacji użytkownika wykorzystujemy określony podzbiór danych osobowych zwany przez nas Osobistymi danymi identyfikacyjnymi. Osobiste dane identyfikacyjne stanowią niewielką część danych osobowych podawanych przez użytkownika w rubrykach obowiązkowo wypełnianych podczas procesu rejestracji (*).

Po zakończeniu procesu rejestracji, użytkownik może wybrać informacje, które powinny pojawić się w jego profilu publicznym; innymi słowy, jakie informacje mogą być widziane przez innych użytkowników. Użytkownik sam decyduje czy ujawnić swoje nazwisko. Użytkownik musi również zaświadczyć, że wszystkie wprowadzone przez niego dane są prawdziwe, rzeczywiste i odpowiednie do celu w jakim są podawane oraz zobowiązuje się do ich aktualizowania.  Posługując się jednym identyfikatorem użytkownik będzie mieć możliwość przeglądania różnych portali internetowych prowadzonych przez 333 Corporate 1998, S.L.

 

Informacje przesyłane przez użytkownika:

Użytkownik może wysyłać, ładować lub przenosić treści lub materiały, w tym m.in. fotografie, pliki wideo i/lub tym podobne, na forum, albo do działów konkursowego, społecznościowego czy reklamowego.

CC BY

Zdjęcia przesłane przez użytkowników będą publikowane zgodnie z warunkami licencji uznania autorstwa Creative Commons Attribution License.  Uznanie autorstwa oznacza, że prace mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, w tym także do celów komercyjnych, i że wytwory pochodne są również dozwolone i mogą one być rozprowadzane bez ograniczeń.

Jeżeli użytkownik przesyła należące do niego treści, mogą one być udostępniane osobom trzecim, w tym, między innymi, naszym klientom lub usługodawcom. Zawartość wysyłana przez użytkownika w plikach audio, wideo i w postaci zdjęć lub obrazów powinna zawierać wyłącznie własny wizerunek użytkownika i nie powinna zawierać treści lub materiałów chronionych prawami autorskimi lub znakami handlowymi należącymi do osób trzecich. Treści przesyłane przez użytkownika nie powinny zawierać plików audio, wideo, zdjęć, ani obrazów należących do innych osób oraz danych osobowych innych niż użytkownika. Informacje przesyłane do nas są zawsze wyraźnie podawane na zasadzie dobrowolności.

Dodatkowo, na własne życzenie można zainstalować nasze aplikacje. Aby korzystać z naszych aplikacji należy się zarejestrować jako użytkownik na portalu www.3trzy3.pl. Przed rejestracją podawane są informacje o rodzaju danych, które mogą być zbierane przez aplikację i niezbędne będzie udzielenie wyraźnej zgody przed zainstalowaniem aplikacji i rozpoczęciem zbierania przez nią danych.

Użytkownik serwisów dostępnych na portalu www.3trzy3.pl dobrowolnie podaje dane o charakterze osobistym (zwane dalej Danymi osobowymi). Informacje osobiste podawane za pośrednictwem formularzy, poczty elektronicznej bądź za pomocą innych środków dostępnych na tym portalu, zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku, za który odpowiada spółka 333 Corporate 1998, S.L. i będą one mieć charakter poufny oraz podlegać ochronie zgodnie z  Art. 5 hiszpańskiej Ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych. W celu dokończenia rejestracji użytkownik powinien podać na portalu www.3trzy3.pl wymagane dane osobowe. Zatem, użytkownik w sposób szczególny, pełny i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje fakt, że spółka 333 Corporate 1998, S.L. przetwarza jego dane w sposób zautomatyzowany oraz, że jego dane są włączone do pliku „Użytkownicy”, za który odpowiedzialność ponosi spółka 333 Corporate 1998, S.L. w celu świadczenia i oferowania przez nią swoich usług. Informujemy, że przekazane nam dane osobowe, jak również adres poczty elektronicznej, zostaną włączone do pliku, za który odpowiedzialność ponosi spółka 333 Corporate 1998, S.L., w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników, świadczenia im naszych usług oraz przesyłania im wszelkich potrzebnych informacji.

Korzystanie z niektórych serwisów portalu www.3trzy3.pl wymaga zalogowania się z  wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej użytkownika i ustalonego przez niego hasła. Hasło to w postaci szyfrowanej będzie przechowywane na serwerach spółki 333 Corporate 1998, S.L. W przypadku zapomnienia hasła należy się skontaktować z 333 Corporate 1998, S.L. w celu dokonania ponownej rejestracji jako użytkownika. Podczas wypełniania formularzy użytkownicy muszą podawać prawdziwe, dokładne, pełne i aktualne dane i będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez portal www.3trzy3.pl albo osoby trzecie na skutek niedopełnienia przez nich tego obowiązku.

 

Informacje zbierane za pośrednictwem ankiet:

Celem naszej Polityki prywatności jest ochrona informacji użytkownika z oddzieleniem ich od innych danych, które go nie identyfikują.  Inaczej mówiąc, stosujemy podstawową procedurę ochrony danych osobowych znaną jako  oddzielanie informacji:  opinia użytkownika jest tym, co interesuje nas i naszych klientów, tak by móc ją anonimowo dołączać do opinii innych użytkowników i uzyskiwać ogólne dane statystyczne dotyczące konsumpcji, bądź też profilować opinie. Ani w naszym, ani w naszych klientów interesie nie leży łączenie opinii użytkowników z ich danymi osobowymi, zatem nigdy nie ujawniamy danych osobowych żadnego użytkownika bez jego zgody. Zasadniczo, dane osobowe przechowujemy wyłącznie w celu komunikowania się z użytkownikiem (by przesyłać mu zaproszenia lub prezenty oraz w celu personalizacji jego dostępu do naszego portalu).

Przekazanie danych osobowych oznacza wyrażenie przez użytkownika wyraźnej zgody na warunki naszej Polityki prywatności, Warunki i zasady korzystania z naszego portalu oraz Ogólne warunki zakupu w przypadku kupowania przez użytkownika naszych produktów w sklepie internetowym.

Podczas zakupu produktu w naszym sklepie internetowym dane przekazywane są automatycznie i personel portalu www.3trzy3.pl nie ma żadnego dostępu do danych karty kredytowej użytkownika, które są przesyłane przez Internet w pełni zabezpieczone w postaci szyfrowanej. Podobnie, instytucje pośredniczące lub bankowe nie przechowują, przekazują, zbierają ani też nie wykorzystują informacji osobistych w żadnym innym celu. Przewoźnicy odpowiedzialni za dostawę towaru otrzymują wyłącznie informacje kontaktowe niezbędne do skoordynowania dostawy.

Użytkownikowi niezmiennie przysługuje prawo do dostępu, korygowania, kasowania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane, oraz do  wyrażania wobec nich swoich zastrzeżeń zgodnie z hiszpańską Ustawą organiczną 15/1999. Można to zrobić kierując zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: info@3trzy3.pl, telefonicznie pod numerem (++34) 93 590 81 28, lub w formie pisemnej z wysyłką na adres naszej siedziby w Carretera de Rubí, n. 88, 2º, A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

 

2.- Bezpieczeństwo

W celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika niniejszym informujemy, że portal www.3trzy3.pl stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przesłanych danych osobowych, a także ich ochronę przed zmianami, utratą i nieuprawnionym przetwarzaniem lub dostępem do nich, zgodnie z hiszpańskim Dekretem Królewskim 1720/2007 regulującym środki zabezpieczania plików zawierających dane osobowe.

Niniejszym również informujemy, że portal www.3trzy3.pl korzysta z systemów serwerowych opartych na technologii szyfrowania danych SSL, co oznacza, że informacje najpierw są szyfrowane z wykorzystaniem nieczytelnego kodu a następnie dekodowane podczas ich odczytywania przez upoważnionego użytkownika. Oprócz tego używane są inne systemy zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych (zapora sieciowa).

Płatności kartami kredytowymi dokonywane są w portalu www.3trzy3.pl za pośrednictwem wirtualnej bramki płatniczej. Gdy użytkownik korzysta ze swojej karty kredytowej na portalu www.3trzy3.pl, aktywuje technologię zabezpieczającą SSL, za pomocą której, bez pośredników, łączy się z bankiem. Ta metoda w pełni gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich danych przekazywanych w sieci.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, których zadaniem jest ochrona informacji użytkownika przed ich skojarzeniem z daną osobą. Nasz personel został przeszkolony w kwestiach dotyczących zachowania prywatności i podpisuje zobowiązania do przestrzegania związanych z tym procedur.

Dane użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak długo dana osoba pozostaje zarejestrowana w naszej społeczności. Jeżeli użytkownik się wyrejestruje (na własną prośbę bądź według swojego uznania), wtedy jego dane osobowe ulegają zablokowaniu i są przechowywane tak długo jak jest to wymagane przepisami prawa.

 

3.- Obowiązek zachowania tajemnicy i poufności

Portal www.3trzy3.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych w rejestrach danych osobowych znajdujących się w jego dyspozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lecz ujawni właściwym organom władzy publicznej takie dane osobowe oraz wszelkie inne informacje pozostające w jego władaniu lub dostępne za pośrednictwem jego systemów, które są wymagane na mocy wszelkich właściwych przepisów lub regulacji prawnych.

Dokument elektroniczny za pośrednictwem którego dokonuje się formalizacji zakupu będzie przechowywany w formie elektronicznej przez prawnie ustalony okres. Klienci mogą uzyskać dostęp do swoich danych korzystając z opisanego powyżej prawa dostępu do danych.

 

4.- Informacje na temat plików cookie

Cookie są to niewielkie pliki instalowane na komputerze użytkownika, które umożliwiają dostawcy serwisu internetowego poprawę interakcji pomiędzy użytkownikami odwiedzającymi jego stronę internetową a jego portalem. W niektórych przypadkach instalacja plików cookie wymaga zgody użytkownika.

Portal www.3trzy3.pl niniejszym informuje, że jego strona internetowa wykorzystuje serwis analityczny Google Analytics autorstwa Google, Inc., firmy z Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States of America ("Google").

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie pomagając portalowi analizować w jaki sposób użytkownicy z niego korzystają. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony przez użytkownika (wraz z jego adresem IP) są przesyłane bezpośrednio na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej plików cookie Google.

Podczas odwiedzania portalu www.3trzy3.pl, niektóre pliki cookie są instalowane nie przez nas, lecz przez strony trzecie. Na przykład kliknięcie na reklamę strony trzeciej opublikowaną na naszym portalu (reklamującą produkt, który nie jest przez nas sprzedawany) może spowodować zainstalowanie przez ową stronę trzecią pliku cookie na komputerze użytkownika. Nasza firma posiada kontakty handlowe z takimi stronami trzecimi, lecz to nie my instalujemy ich pliki cookie na komputerze użytkownika. Dlatego też sugerujemy by odwiedzać strony internetowe takich firm trzecich w celu zasięgnięcia dalszych informacji o plikach cookie instalowanych przez te firmy.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub informacji, albo odrzucić korzystanie z plików cookies dostosowując ustawienia swojej przeglądarki; jednakże czyniąc to powinien wiedzieć, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności danego serwisu internetowego. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego informacji przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

 

5.- Modyfikacje

Portal www.3trzy3.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do przyszłych zmian w przepisach prawnych lub w orzecznictwie i uprzednio poinformuje użytkowników o wprowadzanych zmianach. W tym celu zachęcamy użytkowników do starannego przeczytania niniejszej Polityki prywatności za każdym razem gdy odwiedzają nasz portal lub korzystają z jego zawartości lub serwisów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących naszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej info@3trzy3.pl

Oprócz Polityki prywatności użytkownicy muszą przeczytać i zaakceptować Warunki i zasady korzystania z naszego portalu.